سرویس و تعمیر ترانسفورماتور توزیع

اهمیت بازدید، سرویس و نگهداری ترانسفورماتور بقدری مهم است که می توان به قطع گفت نحوه سرویس و دقت در نگهداری و بازدیـدهای دوره ای نسبت به سایر عوامل، سهم بیشتری در افزایش طول عمر ترانسفورماتور دارد.

مطالعات و بررسـیهای انجام شده داخلی و بین المللی

چطور طول عمر ترانسفورماتور را بالا ببریم ؟!

شرایط فیزیکی و محیطی محل نصب ترانسفورماتور و نحوه بارگیری از آن از عوامل موثر تعیین کننده عمر مفید ترانس است. ترانسفورماتورها مطابق استانداردهای تولید کننده دارای جداولی برای شرایط نگهدای و سرویس های دوره ای هستند. رعایت این شرایط مطابق دستورالعمل، سهم بالایی در افزایش طول عمر ترانسفورماتور دارد. لذا وجود برنامه سرویس و نگهداری ترانس برق نشانه یک فعالیت کیفی ست.

انواع نگهداری ترانسفورماتور

چهار نوع نگهداری اصلی وجود دارد که تقسیم بندی آنها به شکل زیر است :

  1. نگهداری بهبود
  2. نگهداری تعمیر یا برنامهریزی نشده
  3. نگهداری پیشگیرانه
  4. نگهداری پیشگویانه
  • نگهداری بهبود یا IM بصورت اصلاح، بهبود و یا تغییر و سـفارش دادن یـک قطعـه از واحـد اصـلی بـوده و شامل طراحی مجدد هم میشود.
  • نگهداری تعمیر یا برنامه ریزی نشده شامل عملیات اضطراری و نیز تعمیر به هنگـام بـروز عیـب یـا خطـای الکتریکی است. این نگهداری مربوط به زمانی است که عیب رخ داده است.
  • منظور از نگهداری پیشگویانه ، مانیتورینگ منظم اجزای منتخب به منظور آشکارسازی و رفع مشکلات قبل از وقوع عیب میباشد. این کار با اندازه گیری پارامترها و مقایسه آنها با مقادیر قبلی انجـام مـیشـود. بـا انجـام ایـن مقایسه، میتوان بدرستی درباره وضعیت، تجهیز و نیاز احتمالی به عملیاتهای تعمیر و تصحیح ، قـضاوت کـرد. ایـن شیوه نگهداری در واقع نوعی از نگهداری پیشگیرانه است که به نگهـداری پیـشگیرانه نـوع On-Condition معـروف است.
  • نگهداری پیشگیرانه ، برنامه ای است که شامل بازرسیهای روتین تجهیزات ، علمیاتهـای نگهـداری و تعمیـر است که برای اطمینان از حداقل سازی فساد و خرابی برنامه ریزی میشود.

 خدمات تعمیر و سرویس ترانسفورماتور در استان گلستان

این شرکت آموزش شرایط نگهداری و سرویس های دوره ای و بررسی ترانس توزیع را در اختیار مشتریان گرامی قرار داده و انجام این سرویس ها در سایت و یا کارگاه تعمیر شرکت بنا به درخواست مشتری و امکان سنجی انجام آن، امکان پذیر است.

شرکت آریا قدرت طبرستان نماینده فروش و خدمات پس از فروش ایران ترانسفو در استان گلستان است. این شرکت از سال ۱۳۸۴، تعمیر و سرویس دوره ای ترانسفورماتور توزیع را بعهده داشته و با دانش خود در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است.

تعرفه سرویس و نگهداری ترانسفورماتور

خدمات تعمیر ترانس، سرویس دوره ای و نگهداری انواع ترانس به جهت تفاوت در تجهیزات و شرایط ترانسفورماتور با یکدیگر متفاوت می باشد. جهت اطلاع از قیمت تعمیر ترانسفورماتور و تعرفه سرویس دوره ای ترانس با ما تماس بگیرید و یا از طریق تلگرام با پشتیبانی ترانسفورماتور گفتگو کنید.