کالاهایی که دیده اید

ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز کم تلفات ۲۰۰۰kVA ردیف ۲۰kV