مدارک و نحوه خرید انواع ترانسفورماتور ایران ترانسفو

مدارک لازم جهت درخواست خرید ترانس ایران ترانسفو چیست؟

  • مدارک لازم جهت خرید ترانس بعنوان شخص حقوقی: تصویر گواهی ارزش افزوده، شماره تماس، آدرس کامل پستی.
  • مدارک لازم جهت خرید ترانس بعنوان شخص حقیقی : تصویر کارت ملی، شماره تماس، آدرس کامل پستی و فرم درخواست ترانسفورماتور.

مراحل درخواست خرید ترانسفورماتور چگونه است؟

پس از ارسال مدارک به واتساپ و یا تلگرام نماینده فروش ترانسفورماتور ایران ترانسفو در هایرین مارکت روند ثبت مشخصات مشتری در سیستم فروش ایران ترانسفو طی خواهد شد. پیش فاکتور صادره و شناسه واریز به حساب کارخانه ایران ترانسفو خدمت خریدار اعلام خواهد شد. ترانس خریداری شده یک تا دو روز پس از واریز موفق وجه، قابل تحویل درب کارخانه است.

ارسال مدارک

مدارک و نحوه خرید

مدارک لازم جهت درخواست خرید ترانسفورماتور چیست؟

  • اشخاص حقوقی: تصویر گواهی ارزش افزوده، شماره تماس، آدرس کامل پستی.
  • اشخاص حقیقی : تصویر کارت ملی، شماره تماس، آدرس کامل پستی و فرم درخواست ترانسفورماتور.

مراحل درخواست خرید ترانسفورماتور چگونه است؟

پس از ارسال مدارک به واتساپ و یا تلگرام نماینده فروش ترانسفورماتور ایران ترانسفو در هایرین مارکت روند ثبت مشخصات مشتری در سیستم فروش ایران ترانسفو طی خواهد شد. پیش فاکتور صادره و شناسه واریز به حساب کارخانه ایران ترانسفو خدمت خریدار اعلام خواهد شد. ترانس خریداری شده یک تا دو روز پس از واریز موفق وجه، قابل تحویل درب کارخانه است.

مدارک و نحوه خرید

مدارک لازم جهت درخواست خرید ترانسفورماتور چیست؟

  • اشخاص حقوقی: تصویر گواهی ارزش افزوده، شماره تماس، آدرس کامل پستی.
  • اشخاص حقیقی : تصویر کارت ملی، شماره تماس، آدرس کامل پستی و فرم درخواست ترانسفورماتور.

مراحل درخواست خرید ترانسفورماتور چگونه است؟

پس از ارسال مدارک به واتساپ و یا تلگرام نماینده فروش ترانسفورماتور ایران ترانسفو در هایرین مارکت روند ثبت مشخصات مشتری در سیستم فروش ایران ترانسفو طی خواهد شد. پیش فاکتور صادره و شناسه واریز به حساب کارخانه ایران ترانسفو خدمت خریدار اعلام خواهد شد. ترانس خریداری شده یک تا دو روز پس از واریز موفق وجه، قابل تحویل درب کارخانه است.