قیمت تجهیزات و اقلام ترانس
لیست قیمت واشرآلات و مقره ایران ترانسفو

لیست قیمت متعلقات و مواد مصرفی ترانسفورماتور

لیست قیمت قطعات فشار قوی ترانسفورماتورهای 25kVA تا 1600kVA

ردیفنوع جنسکد جنس ایران ترانسفوقیمت به تومان
۱میله اتصال برنجی۲۶۱۱۴۶
۲مهره ۶ گوش برنجی ۱۲۲۱۴۵۰۱
۳واشر فلزی ۱۲۲۱۷۰۱۵520
۴واشر برنجی B13۲۱۶۲۰۲
۵واشر گرد پلاستیکی (۳)۲۲۱۰۰۶4,400
۶واشر تخت لاستیکی (۳)۲۲۱۰۲1,880
۷کلاهک برنجی مقره۲۶۱۱۰۵
۸جرقه گیر بالا و پایین استیل (جفت)۲۶۱۱۸۶
۹جرقه گیر پایین و بالا آهنی (جفت)۲۶۱۲۰۱
۱۰بادامک سربی۲۱۶۱۱۰7,500
۱۱واشر تخت لاستیکی (۳)۲۲۱۰۶۹5,000

لیست قیمت قطعات فشار ضعیف ترانسفورماتورهای 25kVA تا 160kVA

1میله اتصال برنجی یا مهره جوش۲۶۱۱۴۶
2مهره ۶ گوش برنجی ۱۲۲۱۴۵۰۱
3واشر فلزی ۱۲۲۱۷۰۱۵600
4واشر برنجی B13۲۱۶۲۰۲
5واشر گرد پلاستیکی (۴)۲۲۱۰۱۷2,500
6واشر برنجی ۲۵۰E۲۲۶۲۵۱
7واشر برنجی ۲۵۰G۲۱۶۲۵۲
8واشر تخت لاستیکی (۴)۲۲۱۰۹۹2,300
9مقره A250 رویی۲۶۱۵۰۱18,000
10مقره B250 زیری۲۶۱۵۰۲19,000
11واشر تخت لاستیکی (۴)۲۲۱۰۰۹3,200
12واشر تخت لاستیکی (۴)۲۲۱۰۰۴2,900
13واشر تخت لاستیکی (۴)۲۲۱۰۰۳2,200

لیست قیمت قطعات فشار ضعیف ترانسفورماتورهای 200kVA تا 400kVA

1میله اتصال برنجی یا مهره جوش۸۷۵۰۵۱
2مهره ۶ گوش برنجی 20۲۱۴۵۰۲
3واشر فلزی ۱۲۲۱۷۰۱۶2,400
4واشر برنجی B13۲۱۶۲۰۳
5واشر گرد پلاستیکی (۴)۲۲۱۰۱۵4,500
6واشر برنجی ۶۳۰ E۲۲۶۲۵۳
7واشر برنجی ۶۳۰G۲۱۶۲۵۴
8واشر تخت لاستیکی (۴)۲۲۱۰۴۱2,500
9مقره ۶۳۰A رویی۲۶۱۵۰۳24,000
10مقره ۶۳۰B زیری۲۶۱۵۰۴25,000
11واشر تخت لاستیکی (۸)2210028۲۲۱۰۱۱2,800
12واشر تخت لاستیکی (۴)۲۲۱۰۰۵2,800

لیست قیمت قطعات فشار ضعیف ترانسفورماتورهای 500kVA تا 630kVA

1میله اتصال برنجی ۳۰ یا مهره جوش۸۷۵۰۵۲
2مهره ۶ گوش برنجی ۳۰۲۱۴۵۰۳
3واشر گرد لاستیکی (۴)۲۲۱۰۱۶            4,500
4واشر برنجی  E 1000۲۱۶۲۵۵
5واشر برنجی  G 1000۲۱۶۲۵۶
6واشر تخت لاستیکی (۴)۲۲۱۰۲۰4,500
7مقره  ۱۰۰۰ A (رویی)۲۶۱۵۰۵40,000
8مقره  ۱۰۰۰ B (زیری)۲۶۱۵۰۶40,500
9واشر تخت لاستیکی (۸)۲۲۱۰۱۰2,900
10واشر تخت لاستیکی (۴)۲۲۱۰۱۱ 2,900

لیست قیمت سایر قطعات ترانسفورماتور 

1چرخ ترانس ۱۵ 260,000
2چرخ ترانس ۲۰ 360,000
3رطوبت گیر نیم کیلویی کامل 751522145,000
4رطوبت گیر یک کیلویی کامل 751521166,000
5طلق رطوبت گیر نیم کیلویی کامل 75153221,000
6طلق رطوبت گیر یک کیلویی کامل 75153149,000
7پیاله رطوبت گیر  75153320,000
8روغن نمای مغناطیسی25100155000
9تب چنجر (کلید تنظیم ولتاژ) ۳ حالته 751559228,000
10تب چنجر (کلید تنظیم ولتاژ) 5 حالته 751557336,000
11کلاهک کلید تنظیم ولتاژ 3 تکه 30,000
12کلاهک کلید تنظیم ولتاژ  تکی 22,000
13واشر توپی 800 تا 125022102511,800
14واشر تخت 800 تا 12502210345,000
15واشر توپی 1600 تا 200022104436,000
16واشر تخت 1600 تا 20002210457,200
17واشر تخت 1600 تا 20002210467,200
18واشر لاستیکی شیر تخلیه کوچک2210483,400
19واشر لاستیکی شیر تخلیه بزرگ2210493,500
20واشر لاستیکی درجه روغن نما2210142,700
21شیر تخلیه کوچک کامل (50-630)25130258,800-27,600
22شیر تخلیه بزرگ کامل (800-2000)251303 115,200 -49,200
23درب منبع انبساط25116721,000
24مقره رویی A200026450740,500
25مقره زیری B200026450842,200
26مقره رویی A315026450951,000
27مقره زیری B315026451053,000
28مقره 2 پله 10NF250264511130,000
29مقره 3 پله 20NF250264512147,000
30مقره 4 پله 30NF250264513233,000
31مقره بوشینگ فشار قوی چهار پله (کم تلفات) مدل ۲۰Nf250261545188,000
32واشر لاستیکی تخت ۷۷×۴۳×۴/واشر زیر مقره فوقانی فشار ضعیف2210265,000
33واشر لاستیکی طنابی دور مخزن 1222105114,000
34واشر لاستیکی طنابی دور مخزن 4322105215,000
35واشر لاستیکی طنابی دور مخزن 622105310,000
36واشر لاستیکی طنابی دور مخزن 1022105411,000
37واشر لاستیکی رطوبت گیر 3,500
38واشر توپی 2022105214,500
39واشر توپی 4222178713,500
40شیشه روغن نما 6,500
41جرقه گیر پایینی بوشینگ مدل C2 M8×۱۱۰2130438,000
42جرقه گیر بالایی بوشینگ ترانسفورماتور مدل K2 M8×۱۵۷2130447,000